Početna Zanimljivosti Bitka kod Monte San Michele – zaboravljena pobjeda Bošnjaka na Italijanskom frontu

Bitka kod Monte San Michele – zaboravljena pobjeda Bošnjaka na Italijanskom frontu

0
PODIJELI

U junu 1915. godine III bataljon 2. bosanskohercegovačke regimente se upućuje kao ispomoć 1. brdskoj brigadi austrougarske vojske, u jeku teške Bitke na Soči protiv Italijana. Nakon žestokog artiljerijsko – pješadijskog napada Italijana na dvije važne kote (812 i 653) austrougarski bataljon koji je branio navedeno područje ostaje desetkovan. Obzirom da su bosanskohercegovački vojnici u austrougarskoj vojsci važili za dokazane i hrabre vojnike, povučeni su dijelovi III bataljona 2. bosanskohercegovačke regimente i upućeni istočno od rijeke Plave, kako bi pojačali liniju koja je bila ugrožena nakon italijanskog prodora. Uprskoj žestokoj artiljerijskoj vatri, bosanskohercegovački vojnici su se bez gubitaka probili do novog položaja. Ipak, za Bošnjake je nastala prava pometnja kada su uočili da su dobro utvrđeni rovovi potpuno poravnati uslijed djelovanja italijanske artiljerije. Naređeno je da se zaposjednu plitka udubljenja nastala uslijed djelovanja neprijateljskih projektila. Bošnjaci su u takvim jarcima proveli čitav dan trpeći konstantne artiljerijske plotune, koji su odnijeli i prve žrtve, ali nisu napuštali položaj. Štaviše preko noći su eliminisali grupu italijanskih izviđaća koja je pokušala rasjeći popravljene žičane prepreke.

Taj propali pokušaj bio je znak snažnog italijanskog napada koji je uslijedio 26. juna u 10 sati, upotrebom koncentracije snaga. Italijani su se pod zaštitom reflektora dovukli do prvih linija Austrougara. Bošnjaci su ih u prvi mah pustili da im se približe na svega nekoliko metara a zatim su na njih uputili kišu ručnih granata, poslije čega su iskočili iz improvizovanih rovova i ušli u borbu prsa u prsa. Poslije jezovitog sudara otpor Italijana je potpuno razbijen nakon čega su počeli bježati niz padinu prema početnim položajima. Komandir je izdao znak Bošnjacima koji su bili na mitraljezima da udare svom žestinom na italijanske snage koje su bile u povlačenju. I pored strogog naređenja da ne idu prema protivniku jedna grupa Bošnjaka se uputila u gonjenje Italijana.

Istrošeni borbom i desetkovani neprijateljskom artiljerijom bosanskohercegovački vojnici su se 28. juna povukli sa položaja na odmor. Mjesec dana kasnije, 20. jula 1915. godine, Talijani su ponovo napali Monte San Michele. Osvajanje tog brda bila je pretpostavka daljnjeg osvajanja platoa Doberdo poslije čega bi bili ugroženi Gorica i cijeli južni front Soče. Bilo je jasno da će austrougarska komanda ponovo u borbu ubaciti Bošnjake, kao najpouzdaniji element austrougarske vojske. Tada III bataljon 2. bosanskohercegovačke regimente pod komandom majora Ružićića biva dodijeljen 12. brdskog brigadi. Brigadi je bez oklijevanja naređeno da krene u protunapad na Italijane. Istog dana krenuo je napad preko Merne i Gabrije, da bi 21. jula austrougarska vojska otpočela svoj konačni napad. Bosanskohercegovački pripadnici su svoj napad usmjerili na sjevernom rubu podnožja Monte San Michelea. Naređenje je bilo da III bataljon jedini direktno napadne vrh brda. Jedna četa III bataljona je uspjela preći prvi jarak i time natjerala više italijanskih patrola na povlačenje sa sjevernog ruba. Istovremeno su dijelovi drugih austrougarskih jedinica zauzeli prve linije protivnika. Razvila se žestoka borba na koti 275 gdje su se Italijani ukopali iza kamenih blokova. Ali sa nesmanjenim borbenim duhom, Bošnjaci su gurali naprijed i uz velike gubitke došli do kamenih utvrđenja. Razvila se borba na svega nekoliko metara, koja je brzo okončana pobjedom bosanskohercegovačkih pripadnika, koji su uz pomoć podrške mitraljeza brzo likvidiraju italijanske odbrambene redove. Uz podršku 93. i 100. austrougarske regimente, koja im je čuvala bokove, pripadnici 2. bosanskohercegovačke regimente su uspjeli ovladati kotom 275 i vrhom Monte San Michelea.

Posao još uvijek nije bio okončan. Naredni zadatak je bio da se krene u napad na Italijane koji su bili u povlačenju i koji su Monte San Michele napuštali preko zapadnog obronka. Vojska u povlačenju se zaustavila tek na obali rijeke Soče. Rano ujutro, 22. jula brigada, kojoj su pridodati i pripadnici bosanskohercegovačke regimente, kreće u napad. Trebalo je odbaciti Italijane preko rijeke u pravcu Sdrausina i Perena. Pod vrlo snažnom neprijateljskom vatrom, Bošnjaci su došli do nizina. Ipak, u prvom napadu Italijani su zaustavili austrougarsku vojsku te opkolili njihove manje grupe koje su uništene. Da bi spriječili najgore, morali su se povući i za početak se zadovoljiti osvajanjem vrha brda. Italijanski Bersaglieri su najstojali iskoristiti situaciju te su sa zapadnog krila napali Austrougare. Na krilu se našao komandir mitraljeskog odjeljenja III bataljona 2. bosanskohercegovačke regimente Gojkomir Glogovac, koji je uspješno odbio napad dočekavši Italijane na oko 200 metara. Time je zvanično okončana Bitka za Monte San Michele, a oslabljeni i izmoreni III bataljon je prebačen na dosta mirniju koruško – italijansku granicu kako bi se stabilizovao.