Administrativno – teritorijalnim promjenama iz 1865. godine, Bosanski i Hercegovački ejalet, spojeni su u Bosanski vilajet kojeg su činili: Sarajevski, Travnički, Bihaćki, Banjalučki, Zvornički, Hercegovački i Novopazarski sandžak. Odlukom Porte jula 1872. godine, Novopazarski sandžak izdvojen je iz Bosanskog vilajeta i priključen Niškom sandžaku, koji je ulazio u sastav Rumelijskog vilajeta. Od ova dva sandžaka osnovan je poseban Novopazarski vilajet. Ovakva podjela zadržala se kraće vrijeme, a nakon toga vraćeno je na stanje kakvo je bilo do juna 1872. godine. Novopazarski sandžak je ponovo izdvojen iz sastava Bosanskog vilajeta, gdje je ostao sve do 2. februara 1877. godine. Tada je priključen Kosovskom vilajetu. Ovakvim potezima osmanska diplomatija je vješto spasila Sandžak da padne u ruke Austrougarskoj, naredne godine.