Podsjelovo kao najznačajnija kota, na koju se naslanjalo niz drugih kota i objekata, za Vojsku Republike Srpske je predstavljao objekat od strateškog značaja. Sa njega se kontrolisala dolina rijeke Krivaje, a tu se nalazio i jedini prohodni put prema planini Ozren i dalje prema Petrovu, te samoj Vozući. Samim time odbrana Podsijelova je za VRS imala presudan značaj u podnožju Ozrena, pa su tu izgradili čitav niz odbrambenih objekata kako bi spriječili njegovo zauzimanje. Ipak, Armija Republike Bosne i Hercegovine će na navedenom objektu nanijeti težak poraz jedinicama CSB Doboj i Laktaši te Prnjavorskoj lakoj brigadi VRS, koji su se nalazili na ovom dijelu ratišta i branili položaj.

Samo Podsijelovo se sastojalo od četiri dominantne kote – 715, 726, 702 i 706. U jesen 1994. godine oslobođena je značajna kota 715, tako da su preostale tri dominantne kote. Do 27. maja 1995. godine, sa preostalih kota redovno su gađani civilni objekti na području Lukavca, Banovića, Tuzle, Maglaja i Zavidovića. Ovladavanje kotama uspostavila bi se kontrola nad jedinim sigurnim putem iz Vozuće ka Ozrenu.

Koncentracija snaga ARBiH kod Podsjelova otpočela je 26. maja, samo dan nakon stravičnog događaja kada je agresor sa Ozrena ispalio granatu koja je u Tuzli usmrtila 71 Tuzlaka. Napad je počeo u 4 sata i 15 minuta 27. maja 1995. godine, a već nakon nekoliko minuta pripadnici Odreda “El mudžahedin” javili su da se nalaze na svim planiranim kotama. U prvi mah Komanda 3. korpusa ARBiH je sumnjala u istinitost obavještenja iz razloga što je potrebno daleko više vremena da se po čistom i vremenu bez ratnih dejstava ovlada tim prostorom. Nakon nastupanja odreda “El muhžahedin”, oko 5 sati, pripadnici IV manevarskog bataljona 3. korpusa ARBiH kreću u udar na svom dijelu ratišta i nakon žestokih borbi ovladavaju rejonima Jezera i Gaja. Nakon akcije posebno su pohvaljeni “Sabrijini”, “Harisovi” i “Šefikovi” borci koji su udarili na najteži dio ratišta – sistem zemunica i tranšeja. Time je ovladano najdominantnijim područjem cijelog južnog i jugoistočnog dijela Ozrena iz razloga što Ozren upravo počinje ili završava na Podsijelovu. Tokom borbi gotovo jedini ozbiljniji problem je predstavljala “praga” VRS koja je gotovo 10 minuta djelovala prema pripadnicima ARBiH. Nakon njezinog uništenja vrlo lahko se ovladalo Podsijelovom. Istovremeno dok su snage 3. korpusa napadale Podsjelovo, uslijedio je i žestok napad 22. i 25. divizije 2. korpusa ARBiH na Bosansko Petrovo Selo, na istoku, što je dodatno otežalo srpsku poziciju na Ozrenu.

Prema izvještaju 3. korpusa ARBiH 27. i 28. maja likvidirano je oko 120 pripadnika VRS, a većina njih je ostala na oslobođenoj strani. Na svakoj oslobođenoj zemunici ostalo je netaknuto kompletno pješadijsko naoružanje – automatske puške, puškomitraljezi M – 84 i M – 53, te mnogobrojni sanduci sa municijom, granatama i bombama. Zarobljen je i jedan bestrzajni top, te dva tenka koja su prije toga oštećena djelovanjem antitenkovskih jedinica ARBiH. Analizom linija ustanovljeno je da je kompletna linija odbrane VRS ovisila od rasporeda PAM-ova i PAT-ova koji su se nalazili na svakom koraku. Oslobođenjem zacrtanih linija stvorene su značajne pretpostavke za spajanje 2. i 3. korpusa ARBiH do čega je ostalo još samo 5 kilometara. Također, stvorene su i odlične taktičke mogućnosti za uspješno izvođenje operacije oslobođenja Vozuće i kompletnog Ozrena, koja će uslijediti u septembru 1995. godine.